Хотел и попратни објекти за етно село

инвеститори: брат и сестра Дамјан и Александра Бетински

локација: Берово, Малешевијата

дејност: Туризам и угостителство

Братот и сестрата Дамјан и Александра Бетински се од онаа група на иселеници од Македонија кои се враќаат назад за да инвестираат во стојата родна земја. Тие имаат поминато четириесет години во Чикаго, САД, а после поминатото време во странство се враќаат во родното Берово каде одвојуваат дел од средствата за изградба на проект етно село.