Име и Презиме
Коста Стојановски
Место на живеење
New York, USA

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
AT Technology Inc.
Адреса
3925 Sheridan Drive
Suite 220, Amherest, NY 14226, USA
Телефон
+ 1 716 250 7777 x210
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Претседател: Коста Стојановски
Дејност
Компјутерски консалтинг
AT Technology Inc. е компјутерска консултантска компанија лоцирана во Western New York. Претседател и водич на оваа компанија е успешниот македонски иселеник Коста Стојановски.
AT Technology Inc. е специјализирана компанија за давање на компјутерски консалтинг услуги на нови бизниси за софтверски решенија и обуки. Главните активности на компанијата се насочени кон мрежна безбедност, процесирање на опрема за заокружено производство, обуки за нивна употреба и слично. Експертите вработени во AT Technology Inc. обезбедуваат висококвалитетни и сигурни услуги при што се залагаат за усовршување на постоечките и воведување на нови типови на услуги.

AT Technology Inc. е посветена на развој на партнерства со клиентите, воспоставувајки долгорочна соработка. Заради задоволување на потребите на клиентите во овој вид на договори компанијата вклучува и постојано следење на методите на системско работење, постојана комуникација и воведување на целосна квалитетна методологија во активностите.