“МАКЕДОНСКИОТ УБИЕЦ” ГОРД НА СВОЕТО МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО

СтивенСтамкос имасамо 22 години, авеќезаработувапоосуммилионидолари годишносамоодпрофесионалниотдоговорсосвојотклубТампа Беј. Немаофицијалнапотврдазаприходитеодкомпаниитештосо негоимаатпотпишанодогорзамаркетиншкасоработка.
Тој неесамоеденодиграчитенаклуботодФлоридаво најдобратасветскаНХЛ, тукуенеговнајдобариграчиеденод главнитеактеривоамериканско-канадскиотхокеј, комуму предвидуваатдекаќегинадминеквалитетотиславатана легендарниотВејнГрецки. ГонарекуваатСнајперилиУбиецпоради убиствениотшут, дриблинготибрзината, коиминататасезона 2011/2012 мугодонесоаептитетотнајдобарстрелецвонајсилната лигасо 60 постигнатиголови. Занегованесреќа, неигравосилен клуб, ТампаБејееденодпросечнитеамериканскиклубовииво последниведвегодининебешеделодплејофот. Според стручњаците, тоаеединственатапричинаштодосеганепостигнали повеќеголовиинеурналповеќерекорди.
Стамкосероденво 1990 годинавоградотМаркам, Онтарио, Канада, восемејствонапрвагенерацијаКанаѓанисомакедонскопотекло. И неговиоттаткоКрисигралхокеј. МајкамуЛеслиесошкотско потекло. ИмапомладасестраСара. Омиленахранамуетрадиционалниотмакедонскизелник, којмуго подготвуваланеговатабаба. Најсреќенбилкогавонеговотопарче понекогашзаБадникќејанајделскриенатапаричка.
ВомартоваагодинаСтамкосгопостигнасвојот 50 голвосезоната, соштостанасамошестииграчвоНХЛштопостигналтолкумногу головипредданаврши 23 години. Вопоследниотмечодсезонатаго постигнасвојот 60 голистана 20 играчвоисторијатанаНХЛшто гонаправилтоа.
Вопрватагодинакакорукизамалкухокеарскитестручњациќего прогласеазагрешканасезонатаоткаковопрвите 10 натпреварине можешедасеснајденатеренот, кадешто, просечно, поминувашепо минимални 10 минути. Итогашвофевруари 2008 годинатркалотосе свртиоткакопротивЧикагоБлекХоуксгопостигнапрвиотхет-трик. „Оттогашнавамусееисторија”, велинеговиоттаткоКрис.
Вокариератаосвоилдвамедаланасветскипрвенства. На јуниорскотопрвенствово 2008 година, предсеблагодарениена неговитеигри, Канададојдедозлатниотмедал, аследнатагодина, откакобешеповиканвосениорскиоттимнаКанада, дојдедо сребрениотмедалнаСветскотопрвенство. ВофиналетоКанада загубиодРусија, закојаиграатнеговитенајголемиконкурентиза изборотнанајдобариграчвоЛигата, ЕвгенијМалкиниАлександар Овечкин.
СтамкосепрвиотетничкиМакедонецштово 2008 годинауспеада бидепрвиотизборнадрафтотзавлезвоНХЛ.
Омиленахранамуетрадиционалниотмакедонскизелник, којмуго подготвуваланеговатабаба. Најсреќенбилкогавонеговотопарче понекогашзаБадникќејанајделскриенатапаричка.
ГрчкатазаедницавоСАДивоКанаданадебатитенаинтернет-форумитепостојаносеобидуваСтамкосдагопретставикакоГрк. НеговиоттатководипотеклоодлеринскотоселоБаницаодкадешто неговиотдедосепреселилвоКанада. Дебатитепроретчијаво 2008 година, коганаизборотзапрвпикнадрафтотнаНХЛСтамкос изјавидекаегордштоеделодкултурнотонаспедствонаетничките Македонци.
ТаткомуКрисСтамкосилиХристоСтамков, истотака, билхокеар, а во 1988 годиназаедносонеколкудругиМакедонципристигналво Македонија, игралзатимотна„Ситемакедонскиѕвезди” вообидда гопромовираатхокејотвотогашнатајугословенскарепубликапри штоигралпротивклубовитевоединственатасојузнаекслига. Горде штонеговиотсинзанеколкукопјагонадминалвохокеарските вештини.
Стамкосечестацелнапапарациинановинари, коисеинтересираат занеговиотприватенживот. Госметаатзаеденоднајпривлечните јавниличностиизаеденоднајпосакуванитеергенивоАмерика. Споредшпекулациитештосеширатнаинтернет, минататагодина билвоврскасомоделкатаСандраПорцио. Минататазимана добротворнааукцијаСтивенсвојотподарокгоукрасилсо фотографијаодСандра, која, споредмедиумите, енеговаљубовод средношколскитеденови. Немаофицијалниинформациидалитие двајцасеуштесевоврска.
Минататагодинаолстар-центаротСтамкоспотпишановпетгодишен договорсоТампаБејвреден 37,5 милионидолари. „Никогашне помисливдасиодамодовде”, изјавиСтамкоспопотпишувањетона договорот. Првиотчовекнаклубот, Черман, еубедендека најдобритегодинизаСтамкоссепреднего. Соголовитеисо асистенциитепостигнатиминататагодинаСтамкоспотврдидека ТампаБејгонаправилсвојотнајдобардоговорвопоследниве неколкудецении.