ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Steve Pliakes
Место на живеење
Toronto, Ontario, CANADA
Година на емигрирање
1952
Место на раѓање
Егејска Македонија
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Lilcris Industries Limited
Адреса
212, 16610 Bayview Avenue
NEWMARKET, ON L3X 1X3, CANADA
Телефон
905-853-0791, мобилен 905-713-4048
Факс
905-853-6819
E-mail
Лице за контакт
Steve Pliakes
Дејност
Градежништво, Лизинг, промет со недвижности
Lilcris Industries Limited е основана во 1978 година од страна на македонскиот иселеник Steve Pliakes. Основната дејност на компанијата претставува комерцијален и индустриски лизинг на недвижности како и изградба на стамбени и деловни објекти. Во склоп на своите активности Lilcris Industries Limited врши лизинг на индустриски, стамбен и деловен простор како и менаџмент на сопственост.
Водени од желбата за континуиран успех, раст и развој Lilcris Industries Limited е членка на OREA – Ontario Real Estate Association што претставува доказ за квалитет во активностите кои ги извршуваат. Компанијата располага со високостручен професионален персонал од 6 редовно вработени лица. Во зависност на потребите компанијата вработува и сезонски работници. Досега компанијата има изградено 125 стамбени и деловни објекти. 

Lilcris Industries Limited е основана во 1978 година од страна на македонскиот иселеник Steve Pliakes. Основната дејност на компанијата претставува комерцијален и индустриски лизинг на недвижности како и изградба на стамбени и деловни објекти. Во склоп на своите активности Lilcris Industries Limited врши лизинг на индустриски, стамбен и деловен простор како и менаџмент на сопственост.
Водени од желбата за континуиран успех, раст и развој Lilcris Industries Limited е членка на OREA – Ontario Real Estate Association што претставува доказ за квалитет во активностите кои ги извршуваат. Компанијата располага со високостручен професионален персонал од 6 редовно вработени лица. Во зависност на потребите компанијата вработува и сезонски работници. Досега компанијата има изградено 125 стамбени и деловни објекти. v
ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ 

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата

Lilcris Industries Limited
Адреса
212, 16610 Bayview Avenue
NEWMARKET, ON L3X 1X3, CANADA
Телефон
905-853-0791, мобилен 905-713-4048
Факс
905-853-6819
E-mail
Лице за контакт
Steve Pliakes
Дејност
Градежништво, Лизинг, промет со недвижности
Име и Презиме

Steve Pliakes
Место на живеење
Toronto, Ontario, CANADA
Година на емигрирање
1952
Место на раѓање
Егејска Македонија