Институции

Министерство за економија

http://www.economy.gov.mk

Министерство за финансии

http://www.finance.gov.mk

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија

http://www.investinmacedonia.com

Царинска управа на Република Северна Македонија

http://www.customs.gov.mk

Управа за јавни приходи

http://www.ujp.gov.mk

Заедница на единиците на локалната самоуправа во Северна Македонија

http://zels.org.mk

Централен регистар на Република Северна Македонија

http://crm.com.mk

Сојуз на стопански комори на Северна Македонија

http://chamber.mk

Стопанска комора на Северна Македонија

http://mchamber.org.mk

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија

http://sec.gov.mk

Дирекција за технолошко индустриски развојни зони (моментално не работи страната)

http://www.dtirz.com/mk/

Агенција за развој и инвестиции (моментално не работи страната)

http://www.adi.gov.mk