ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ ВО ЛЕТНИОТ ПЕРИОД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1.Општина Ново Село организира иселеничка средба на 10 Август во месноста Пирог

Средбата ја организират иселениците и е нив трошок.Контакт лице Верица Ангелова

2.Општина Босилово– има иселеничка средба на крајот на Јули.Контакт на тел.бр. 034 371 600 е-маил: opstinabosilovo1@gmail.com

3.Општина Виница-има иселеничка средба на крајот на Август-иселениците се од Италија-лице за конакт Митко Илиевски –секретар

4.Општина Зрновци ќе организира иселенички средби на 5 Август 2018

Лице за контакт,иселеникот Благој Донев

5.Општина Ресен ќе организира Лубански иселенички средби на 1 Август 2018

лице за контакт, иселеникот Бошко Рајчовски

6.Општина Теарце планира да организира иселенички средби во следниве области:

С.Доброште-Празникот на летото

Теарце слави со печалбарите

С.Пршовце –недела на културата

С.Слатина-средби со печалбари

7.Општина Ресен организира Грнчарски иселенички средби во Грнчари во месец јули