INSTITUCIONET

Ministria e Ekonomisë

http://www.economy.gov.mk

Ministria e Financave

http://www.finance.gov.mk

Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë

http://www.investinmacedonia.com

Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë

http://www.customs.gov.mk

Drejtoria e të Ardhurave Publike

http://www.ujp.gov.mk

Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale të Republikës së Maqedonisë

http://zels.org.mk

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë

http://crm.com.mk

Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë

http://chamber.mk

Oda Ekonomike e Maqedonisë

http://mchamber.org.mk

Komisioni për Letrat me Vlerë të Republikës së Maqedonisë

http://sec.gov.mk

Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale

http://www.dtirz.com/mk/

Agjencia për  Zhvillim dhe Investime

http://www.adi.gov.mk