GRUPET DHE SHОQËRITË FOLKLORIKE NË MAQEDONINË E VERIUT

Ansambli i Këngëve dhe Valleve “Ibe Palikuqa”-Shkup

Adresa: Shkupi- Maqedoni

Tel. 070 564 816

Personi kontaktues: Kenon Jahja

https://www.facebook.com/akvibepalikuqi/

 

Ansambli folklorik “Karshiaka”-Shkup

Tel. 070 465 006

Personi kontaktues: Burhan Saliu

https://www.facebook.com/ensemblekarshiaka

 

 Ansambli i Këngëve dhe Valleve

“Bajram Shabani”-Kumanovë

 www.facebook.com/Ansambli-i-këngëve-dhe-valleve-BAJRAM-SHABANI-Kumanovë

 

Ansambli i Këngëve dhe Valleve

“Emin Duraku”-Shkup

 E themeluar në vitin 1948

Tel.070 250 654

Personi kontaktues: Fadil Zeneli

https://www.facebook.com/AkvEminDurakuShkupFaqjaZyrtare

 

SHKA “Mominok” PrilepQKASH  “Marko Cepenkov”

www. markocepenkov.org,

E-mail: markocepenkovpp@yahoo.com,

Tel 048 / 421-703

 

SHKA “Ruen” Koçani-Komuna e Koçanit

www. kocani.gov.mk,

E-mail: info@kocani.gov.mk.

Tel. 033 /274- 001,
        076 / 446-702,

 Personi kontaktues:  Тihomir Aleksov

 

SHKA “Tashe Milloshovski” Resnjë

www.tasemilosevski.org.mk,

E-mail. kudtm@yahoo.co.uk,

Tel. 047 / 453-713,

Personi kontaktues: Lupço Pecalevski

 

SHKA “Ilinden” Krivogashtani”

E-maili: ilindenkrivogastani@hotmail.com

  

SHKA “Jane Sandanski” Negotinë

Qendra për Kulturë “Aco Gjorçev”

www.negotino.gov.mk,

Tel. 043 /371-081

 

SHKA „Tikvesh“ Kavadari

E-mail: opstina@kavadarci.gov.mk,

Tel. 043 / 416-130

 

SHKA „Efrem Karanov“ Kratovë 

E-maili: kratovo@gmail.com,

Tel. 031/481-202

 

SHKA „Koço Racin“ Shkup

E-mail: kracin@yahoo.com,

Tel. 071/947- 783

 

SHKA  „Trimeri“ Strumicë

 www.strumica.gov.mk,

E-mail: info@strumica.gov.mk,

Tel. 071/944-001

 

QK „Mugri“ Koçanë 

www.ckbelimugri.mk,

Tel. 033/271-181

 

SHKA.  Ansambli “BILJANA“ këngë të vjetra qytetare – Ohër

E themeluar në vitin  2009

Adresa: rr. “Kosta Abrash“ 29

Personi kontaktues: Jovan Pop-Stefanija

Nr. i mobilit:    078 804936

E-mail: ansamblbiljana@gmail.com

 

Shoqëria Kulturore -Artistike “VEZ”- Fsh. Leskoec, Ohër

E themeluar në vitin  2012

Adresa:  lagja. “Leskoec“ Shf. “Vanço Nikoleski“

Personi kontaktues: Sotiroski Borçe dhe Milenko Andreski

Tel/faks: +389 46 551041

Nr. i mobilit: +389 78 262516

E-mail: vez@yahoo.com 

http://www.iffom.com/

 

Ansambli “ FILIGRANI” – Ohër,

 E themeluar në vitin 2009

Adresa׃ rr. ”Zhivko Çingo“ pn (ОEMC “Shën. Naum i Ohrit”)

Personi kontaktues׃ Gjoreski Ilçe

Nr. i mobilit  070347010 и 076852440

E-mail׃ ansamblfiligrani@yahoo.com

www. ansamblfiligrani.com

 

Shoqëria Kulturore- Artistike “PLETENKA”- Fsh.Lekoçerje, Ohër

E  themeluar në vitin 2011

Adresa: lagja “Lakoçerej“

Personi kontaktues: Jonoski Jovan – udhëheqësi  artistic

Tel/faks:   Nr. i mobilit:    +389 77 628110

E-mail: pletenka@yahoo.com

http://www.iffom.com/

 

Shoqëria Kulturore Artistike “Gjerdan”

E themelua në vitin 1968

Adresa: Dom “Shën. Kirili dhe Medotij” Koshishtë

Personi kontaktues: Metodija Barakoski

Tel: 070/555-906

 

Shoqëria Kulturore Artistike “Nefretiti” 

E  themeluar më 30 prill të vitit 2009

Adresa: “8-të mars” 10а, Ohër

Personi kontaktues: Bashkim Selmani

Тel/faks: 076 967710

E-mail: tarkanselman@hotmail.com

 

Shoqëria Kulturore Artistike  “Oteks”

E themeluar  në vitin 1983

Adresa: IK Qendra për Kulturë “Grigor Prliçev”

Personi kontaktues: Dimçe Trajçevski

Tel: 070/261-491

 

Ansambli i Këngeve dhe Valleve Popullore “Biseri”

E themeluar në vitin 1975

Adresa: IK Qendra për Kulturë “Gligor Përliçev”

Personi kontaktues:  Treneska Uzunoska Tatjana –udhëheqëse artistic

Tel: 078 378 718 dhe   ++389 46 261063 (tel./faks)

E-mail: treneska@gmail.com

 

Shoqëria Kulturore Artistike “Kardashllak”

E themeluar  në vitin 1955 Adresa: rr. ”Dame Gruev”

Personi kontaktues: Xhemal Rahman

 

Shoqëria Kulturore-Artistike “VALET E JUGUT”

Personi kontaktues: Nedim Pollozhani

Adresa e selisë: rr. “Goce Dellçev” 284

Tel: 075/427-282

 

Shoqëria Kulturore-Artistike “Vezilka” fsh. Leskoec

E  themeluar  në vitin 1970

Adresa e selisë: Shtëpia e Kulturës në fsh. Leskoec

Personi kontaktues: Sllave Treneski

 

Shoqëria Kulturore-Artistike “Ilinden” fsh. Velgoshti

E themeluar  në vitin 2001

Adresa e selisë: Shtëpia e kulturës në fsh. Velgoshti

Personi kontaktues: Reçkoski Nikolla, tel. 078288511 dhe Gjoreski Ilçe

Nr. i mobilit: 070347010

Tel: 046/288-450

 

Shoqëria Kulturore-Artistike “Ohrigjanka” Ohër

E themeluar në vitin 2006.

Selia: SHK Raddojca Noviçiq pn Personi kontaktues: Milenko Andreski

Tel: +389 75 801358  +389 78 262516

E-mail: ohridgjanka@in.comohrid@yahoo.com

www.ohrigjanka.mk ; http://www.iffom.com/

 

Shoqëria Kulturore-Artistike “Makedonka” Ohër

Tel: 046/230-930 Faks. 046/230-931

E-maili: ansamblmakedonka@hotmail.com

 

Shoqëria Kulturore-Artistike “Folkolisti 2015” Ohër

E  themeluar  në vitin 2015

Adresa e Selisë: Leskoec

Peroni kontaktues: Borçe Sotiroski

Tel: 076 457 303

 

AF „Podareshani“ f. Podaresh , Radovish

Fshati Podaresh, Qendra për Kulturë „Aco Karamanov“ Radovish

E-maili: aco@karamanov@yahoo.com

Tel: 032 634 975

 

AF „Kitka“ f. Oraovicë, Radovish

E-mail: fa_kitka@yahoo.com,

Tel. 071 204 071