Lista e informatave me karakter publike

Објавени огласи и склучени договори

SHPALLJET E  PUBLIKUARA DHE MARRËVESHJET E ARRITURA

Lista  e  informacioneve me karakter publik

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik (Gazeta zyrtare të RM nr.13/06) dhe neni 3 nga  Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik, AGJENCIA E EMIGRACIONIT  e përgatiti  listë si vijon:

LISTA 

e informacioneve me karakter publik

 

1.Baza e të dhënave të hapur për opinion:

-Adresar për klubet e mërgimtarëve, asociacionet dhe komunat kishtare;

-Profili i organizatave të mërgimtarëve (në përgatitje);

-Adresar për mediat e mërgimtarëve;

– Lista e mërgimtarëve nga Maqedonia të cilët kanë investuar në Republikën e Maqedonisë;

– Adresar për mërgimtarët nga Maqedonia, biznismenët dhe menaxherët dhe për investitorët potencial  në Republikën e Maqedonisë (në përgatitje);

– Të dhënat statistikore për numrin dhe strukturën e mërgimtarëve nga Maqedonia në disa shtet të botës. (kontrollim i tabelës);

http://www.minisel.gov.mk/za-nas/lista-informacii-javen-karakter/statistika/

– Faqet e mërgimtarëve, ku mërgimtarët dhe organizatat e tyre  kanë mundësi t’i shpallin aktivitetet dhe veprimtaritë e tyre;

http://www.makemigration.com/strani/?mainmenu=7&submenu=-2&page=vest&type=static&args=group%3D7&subsubmenu=82&submenu2=%2D2 

-Letrat dhe shpalljet e mërgimtarëve nga Maqedonia.

http://www.makemigration.com/iselenistvo/?mainmenu=6&submenu=-2&page=vest&type=static&args=group%3D119

-Ligjet e  Maqedonisë në interes  të mërgatës (në veçanti ligjet ekonomike), një pjesë e tyre të përkthyer në gjuhën shqipe;

http://www.minisel.gov.mk/zakoni/

 

  1. Veprimtaritë propagandistike-informative të Agjencisë e Emigracionit në vendet e jashtme.

 

  1. Materialet propagandistike-informative të Agjencisë e Emigracionit, të përpunuara me bartje digjitale të medias, si dhe në forma të shtypura (libra, broshura dhe ngj.)

Agjencia e Emigracionit, për persona zyrtar të cilët do të ndërmjetësojnë në realizimin e të drejtës për qasje të lirë deri te  informacionet me karakter publik, ka përcaktuar nëpunëset shtetërore si vijojnë:

–    Dora Angellova, Udhëheqëse e njësisë për informim, në kontakt telefoni: 3  118-633 dhe faks 3  118-539 dhe posta elektronike dora@minisel.gov.mk

–   Violeta Sekullova, Udhëheqëse e sektorit për çështje juridike, ekonomike dhe të përgjithshme, në kontakt telefoni: 3 211-909 dhe faks 3 118-539 dhe posta elekronike  vikis@minisel.gov.mk

 

Vërejtje: Qytetarët e Republikës së Maqedonisë mundet te marrin  informacione  me karakter publik që e ka përgatitur Agjencia e Emigracionit, me plotësim të formularit –Kërkesë për qasje të lirë deri te  informacionet me karkter publik, të cilët  mundet të e marrin në arkivën e Agjencisë ose me klikimin këtu.

Deri  te ______________________________

(posedues i informacionit)

 

                                                        K Ë R K E S Ë

 

për qasje deri te informacionet me karakter publik

Në bazë të nenit 4 dhe nenit 12 te Ligjit për qasje të lire deri te informacionet me karakter publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 13/ 1.2.2006), nga poseduesi e kërkoj informacionin në vijim me karakter publik:

________________________________________________________________________________________________________________________________

(përshkrim i informacionit që kërkohet)

Forma në të cilën kërkohet informacioni:

– а) kqyrje

– b) shkresë

– c) kopje

– d) shkresë elektronike

– e) tjetër _________________________________________________________

(vendoset forma e kërkuar, duke e rrethuar)

Mënyra e dorëzimit të informacionit:

– a) me postë

– b) telefon

– c) faks

– d) е-mail

– e) tjetër _________________________________________________________

(vendoset mënyra e kërkuar, duke e rrethuar)

Kërkuesi i informacionit:_____________________________________________

(titulli, emri e mbiemri, adresa, telefon, faks, e-mail)

Perfaqësues/autorizues i kërkesës së informacionit:

__________________________________

(titulli, emri e mbiemri, adresa, telefon, faks, e-mail)

(Udhëzim juridik: Kërkuesi nuk është i detyruar qe t’i theksojë dhe arsyetojë shkaqet e kërkesës, por duhet te tregojë se bëhet fjalë për kërkesë për qasje të lire deri te informacioni me karakter publik)

Në_____________

_________________

Data_________viti 200___                                                         nënshkrimi d.v.

Informim:

KOMISIONI PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE PËR QASJE TË LIRË DERI TE INFORMACIONET ME KRAKTER PUBLIKE

“ KAM TË DREJT TË DI”

28 SHTATOR – DITA NDËRKOMBËTARE PËR QASJE TË LIRË

DERI TE INFORMACIONET

Më 28 shtator të vitit 2002,  përfaqësuesit e  organizatave joqeveritare të mbarë botës, në mes të tjerash edhe përfaqësues nga  Maqedonia, lobistët dhe mbrojtësit të idesë për lirinë në informim, në takimin e mbajtur në Sofje të Bullgarisë, krijuan një rrjet të mbrojtësve të lirisë në informacion. Në këtë takim është arritur marrveshje që të gjithë anëtarët e rrjetit që të bashkëpunojnë për të promovuar të drejtën e qasjes deri te informatat, si dhe për punën transparente të organeve dhe institucioneve të cilat posedojnë  informacionet me karakter  publik.

Objektivat  kryesore e  rrjetit ishte promovimi dhe miratimin e ligjeve për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publike edhe në ato vendet ku mungon një legjislacion i tillë, si dhe mbështetje në zbatimin e ligjeve në ato vendet që deri më tani e kanë legjislacion të tillë në këtë fushë.

Përfaqësuesit që e mbronin qajen e lirë në informim, në këtë takim, gjithashtu u propozua data 28 shtatori të shpallet Dita Ndërkombëtare “KAM DREJTË TË DI”, e cila do të simbolizojë lëvizjen globale për promovimin e të drejtës së qasjes deri te informatat. Qëllimi i kësaj është që të rritet ndërgjegjësimi për të drejtën e informimit, e cila ditë është e  rëndësishme edhe  për vendet në tranzicion si dhe për vendet me një demokraci më të zhvilluara.

Nga Komisioni

Strategjia nacionale e Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me diasporën për periudhën 2019-2023