Закони

 

УСТАВ НА РМ

З А К О Н ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

УРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСОБЕН НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ,КУЛТУРЕН, СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Уредба за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРИРАЧНИК со корисни информации за иселениците од Македонија (практичен водич)

Закон за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за патни исправи на државјани на РМ

Закон за изменување и дополнување на патни исправи на дрзавјани на РМ

Закон за матична евиденција

Закон за матична евиденција (дополнување)

  Закон за матична евиденција (дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за странци

Закон за странци (дополнување)

 Закон за странци (дополнување)

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ИТАЛИЈАНСКАТА ВЛАДА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ  НА  КОНВЕРЗИЈАТА ВОЗАЧКИТЕ  ДОЗВОЛИ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ШПАНСКАТА ВЛАДА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА РЕЦИПРОЧНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ЦРНА ГОРА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА РЕЦИПРОЧНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕTO ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕTO ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА АВСТРАЛИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КАНАДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РОМАНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА  ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АВСТРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ЧЕШКА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА  ДОГОВОРОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЦРНА ГОРА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПЕРИОДИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ГОЛЕМОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И БЕЛГИСКАТА ВЛАДА

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УНГАРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

Закон за денационализација

 

Персонален данок на доход

Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Царинскиoт закон

Закон за дополнување на законот за царина

Закон за дополнување на законот за царина

Закон за концесии

Закон за дополнување на законот за концесии

Закон за дополнување на законот за концесии

Закон за дополнување на законот за концесии

Закон за акцизи

Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

Закон за данок од добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за данок од имот

Закон за изменување и дополнување на законот за имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

   Закон за изменување и дополнување на законот за имот

Закон за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за стечај

Закон за изменување и дополнување на законот за стечај

 Закон за изменување и дополнување на законот за стечај

Закон за хартии од вредност

Закон за изменување на законот за хартии од вредност

 Закон за изменување на законот за хартии од вредност

Закон за финансиските друштва

Закон за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за градежно земјиште

Закон за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште

Одлука за градежното земјиште

Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за  просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за  земјоделското земјиште

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

Закон за земјоделство и рурален развој

 

Закон за посебни давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи

 

Закон за  виното

 

Закон за енергетика 

 

Закон за управување со пакување и отпад од пакување

Закон за изменување и дополнување на законот за управување со пакување и отпад од пакување

 

 Закон за минерални суровини

 

Закон за преземање на акционерските друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

 

Закон за давање на финансиски услуги на далечина

Закон за вршење на услуги брз трансфер на пари

Кривичен законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Закон за изменување и дополнување на законот за Кривичниот законик

Кривична постапка

Парнична постапка

Општа управна постапка