ОФИЦИЈАЛНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА  БРОЈОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ВО СВЕТОТ
                                               Статистички заводи во светот
ЗЕМЈА НАЈГОЛЕМ РЕГИСТРИРАН БРОЈ НА ИСЕЛЕНИЦИ ГОДИНА

ПОДАТОК ОД:

ПОСЛЕДЕН РЕГИСТРИРАН БРОЈ НА ИСЕЛЕНИЦИ ГОДИНА

ПОДАТОК ОД:

АВСТРИЈА 16473 попис 2006

Биро за статистика на Австрија

16473 попис 2006

Биро за статистика на Австрија

АВСТРАЛИЈА 83983 попис 2006

Австралиско Биро за Статистика

81898 2001 година

Австралиско Биро за Статистика

АЗИЈА 210 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

210 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

АФРИКА 78 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

78 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

БЕЛГИЈА 10667 01-01-2006

Завод за статистика на Кралството Белгија

10667 01-01-2006

Завод за статистика на Кралството Белгија

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 1596 попис 1991

Завод за статистика на Босна и Херцеговиа

447 Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 1284 попис 2001

Завод за статистика на Велика Британија

1284 попис 2001

Завод за статистика на Велика Британија

ГЕРМАНИЈА 62295 податок од 2007

Централен Статистички Уред на СРГ

62295 податок од 2007

Централен Статистички Уред на СРГ

ДАНСКА 3147 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

3007 Податок            1-1-2006 година од страна на Кралството Данска
ИТАЛИЈА 78090 податок од 2008

Завод за статистика на Италија

78090 податок од 2008

Завод за статистика на Италија

КАНАДА 31265 попис 2001

Статистика Канада

31265 попис 2001

Статистика Канада

НОВ ЗЕЛАНД 621 попис 2001

Завод за статистика на Нов Зеланд

597 податок 2006

Завод за статистика на Нов Зеланд

НОРВЕШКА 3045 податок од 01,01,2007

Биро за Статистика на  Кралството Норвешка

3045 податок од 01,01,2007

Биро за Статистика на  Кралството Норвешка

ПОЛСКА 300 31.12.2005

Завод за статистика наПолска

286 31.12.2005

Завод за статистика наПолска

РУСИЈА 54 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

54 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

САД 43783 Пописот од 2000г

Биро за попис на САД

43783 Биро за попис на САД
СЛОВЕНИЈА 2611 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

1009 попис  2002

Заводот за статистика на Словенија

СРБИЈА 47200 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

25847 попис 2002

Заводот за статистика на Р.Србија

ТУРЦИЈА 1154 податок од 01,01,2007

Биро за Статистика на Република Турција

1154 податок од 01,01,2007

Биро за Статистика на Република Турција

УКРАИНА 9 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

9 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

ФИНСКА 676 31-12-2008

Завод за статистика на Финска

676 31-12-2008

Завод за статистика на Финска

ХОЛАНДИЈА 1091 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

907 попис 2001

Биро за Статистика на Кралството Холандија

ХРВАТСКА 8842 попис 2001

Завод за статистика на Република Хрватска

4270 податок 2001

Завод за статистика на Република Хрватска

ЧЕШКА 1746 31-08-2007

Завод за статистика на Република Чешка

1746 31-08-2007

Завод за статистика на Република Чешка

ШВАЈЦАРИЈА 60141 попис 2006

Завод за статистика на Швајцарија

60141 попис 2006

Завод за статистика на Швајцарија

ШВЕДСКА 4872 попис 1994

Завод за статистика на Република Македонија

3985 податок 2006

Завод за статистика на Кралството ШВЕДСКА

ОСТАНАТИ 100 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

100 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

ВКУПНО 465333  433323