СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

2002

 Податоците за македонските иселеници во Србија според информација од 2002 година, добиена од Заводот за статистика на Србија можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php  . Според податоците од Статистичкиот Завод во Србија живеат 25 847 иселеници од Македонија.


1994

Според Министерството за надворешни работи на Република Македонија, од Пописот извршен во СРБИЈА И ЦРНА ГОРА во 1994 година, во СРБИЈА И ЦРНА ГОРА живееле и работеле 47 200 македонски државјани.


1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Србија и Црна Гора живееле и работеле вкупно 1 248 македонски државјани:

Македонци – 740

Албанци – 246

Турци – 37

Роми – 10

Власи – 1

Срби – 146

Други – 49

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.