Чешка

2007

Преку допис од Заводот за статистика на Република Чешка, со податоци добиени од МВР на Република Чешка, во 2007 година во Република Чешка живеат 1 746 иселеници од Македонија.