Закони

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА АВСТРАЛИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КАНАДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РОМАНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА  ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АВСТРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ЧЕШКА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

УСТАВ НА РМ

З А К О Н ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСОБЕН НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ,КУЛТУРЕН, СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Закон за денационализација

 

Персонален данок на доход

 Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Царинскиoт закон

Закон за дополнување на законот за царина

Закон за дополнување на законот за царина

Закон за концесии

Закон за дополнување на законот за концесии

Закон за дополнување на законот за концесии

Закон за дополнување на законот за концесии

Закон за акцизи

Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

Закон за данок од добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за данок од имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

   Закон за изменување и дополнување на законот за имот

Закон за трговски друштва

 Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за стечај

 Закон за изменување и дополнување на законот за стечај

 Закон за изменување и дополнување на законот за стечај

Закон за хартии од вредност

 Закон за изменување на законот за хартии од вредност

 Закон за изменување на законот за хартии од вредност

 

Закон за давање на финансиски услуги на далечина

 

Закон за финансиските друштва

Закон за градежно земјиште

             Закон за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште

 

Одлука за градежното земјиште

Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за  просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за  земјоделското земјиште

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

Закон за земјоделство и рурален развој

 

Закон за посебни давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи

 

Закон за  виното

 

 Закон за енергетика 

 

Закон за управување со пакување и отпад од пакување

Закон за изменување и дополнување на законот за управување со пакување и отпад од пакување

 

 Закон за минерални суровини

 

Закон за преземање на акционерските друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

 

 

Закон за државјанство

Закон за изменување и дополнување на законот за државјанство

Закон за изменување и дополнување на законот за државјанство

Уредба за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УПАТСТВО за стекнување на државјанство на Република Македонија од страна Агенцијата за иселеништво

Закон за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за изменување и дополнување на законот за лична карта

Закон за патни исправи на дрзавјани на РМ

Закон за изменување и дополнување на патни исправи на дрзавјани на РМ

Закон за матична евиденција

 Закон за матична евиденција (дополнување)

  Закон за матична евиденција (дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните

 Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните(дополнување)

Закон за странци

Закон за странци (дополнување)

 Закон за странци (дополнување)

  ЗАКОН ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ